Visie en Missie

 Één in de naam van Jezus is een christelijke beweging die zich wil inzetten om het Bijbelse evangelie van Jezus Christus te verkondigen.  Hierin hebben wij een vurig verlangen en geloof dat er nog veel mensen tot bekering en wedergeboorte zullen komen voordat Jezus opnieuw zal terugkeren om Zijn koninkrijk op deze aarde definitief te vestigen.

Wij willen graag christenen (discipelen) helpen/toerusten voor het werk in Gods koninkrijk zodat het lichaam van Christus wordt opgebouwd en we komen tot de eenheid van het geloof. Het is zo belangrijk dat christenen groeien in het geloof zodat geestelijke baby’s opgroeien tot volwassen discipelen die niet meer vatbaar zijn voor elke wind van (dwaal) leer.

Het is ons verlangen dat er een steeds grotere groep discipelen zal ontstaan die zullen wandelen in eenheid en Gods Woord als fundament voor hun leven zal gaan gebruiken en zich hieraan zullen spiegelen i.p.v. aan de misleidingen van de wereld. Een lichaam wat in de liefde door het waarachtige Evangelie steeds meer toegroeit naar het Hoofd: “Jezus alleen”

(Zie Efeze 4:1-16)

Wat geloven we?

 

1. Wij geloven in het bestaan van een Heilige, Levende en drie-enige God van liefde als Schepper van de aarde en alles wat daarop woont die zich openbaart in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. God schiep de mens naar Zijn evenbeeld, als man of vrouw.

2. Wij geloven in de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde eeuwige Woord van God waardoor Hij tot ieder mens wil spreken als een lamp die schijnt op een duistere plaats. De Bijbel is profetisch, een tweesnijdend scherp zwaard en de juiste voeding die je Geestelijk laat groeien.

3. Wij geloven in de zondeval van Adam en Eva en dat ieder mens deze erfzonde van zijn/haar geboorte heeft. Het hele mensdom staat door de verleiding van de duivel onder de vloek van de zonde en kan zichzelf niet redden. Omdat ieder mens gezondigd heeft en afgedwaald is van God heeft hij iemand nodig die hem kan redden uit de slavernij van de zonde en de toorn van God.

4. Wij geloven in de menswording van Jezus Christus, (de Messias) dat Hij aan het kruis op Golgotha stierf voor de zonden van de wereld om ons weer te kunnen verzoenen met de Vader en eeuwig leven te kunnen schenken. Hij nam de toorn van God op Zichzelf om ons weer geestelijk levend te kunnen maken.

5. Wij geloven dat ieder mens Gods rechtvaardige toorn kan ontlopen en zalig kan worden, niet door eigen werken uit de Wet van Mozes maar door geloof alleen. Hij kan dus niet verlost worden door goede voornemens, oprechte inzet of onderwerping aan regels, voorschriften of instellingen van welke kerk dan ook. Een levend en oprecht geloof zal wel goede werken voortbrengen. Alleen als je opnieuw geboren wordt uit de Geest kan je Gods koninkrijk zien en binnengaan zodat je een kind wordt van God en vergeving van je zonden ontvangt. Dit doe je door je te bekeren van je oude zondige leven, te geloven en belijden dat Jezus de Heer van je leven is en je te laten dopen in water.

6. Wij geloven dat je na je wedergeboorte niet langer meer een kind van de duisternis bent maar een kind van God. Je bent geen arme zondaar meer maar een heilige! De Heilige Geest woont dan in je en Die zal je alles in herinnering brengen wat Jezus heeft gezegd. Door je te leren hoe je God moet liefhebben boven alles en je naaste als jezelf zal de Heilige Geest je leiden in de ultieme agape liefde en je gelijkvormig maken naar het beeld van Jezus!

7. Wij geloven in de zichtbare en hoorbare DOOP in de Heilige Geest waardoor een christen/discipel bekrachtigd zal worden voor zijn/haar bediening. Deze doop (niet te verwarren met de wedergeboorte) gaat samen met het spreken in vreemde talen en andere tekenen en wonderen zoals Goddelijke genezing en bevrijding.

8. Wij geloven dat een wedergeboren christen/discipel onderdeel is geworden van het wereldwijde lichaam van Christus dat verspreid is over de 4 winden der aarde. Één lichaam, één Geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop en één God en Vader van allen. In dit lichaam heeft God een 5-voudige bediening als leiderschap gegeven: Apostel, Profeet, Evangelist, Herder en Leraar.

9. Wij geloven dat het Lichaam van Christus een hechte gemeenschap (community) hoort te zijn die doormiddel van gebed, aanbidding, het houden van de maaltijd van de Heer, Bijbelstudie en evangelisatie het koninkrijk van Christus op deze aarde zichtbaar maakt. Dit gaat altijd samen met tekenen en wonderen.

10. Wij geloven in het grote belang van discipel/vaderschap. Net als Jezus het voorbeeld gaf door als een Meester een voorbeeld te zijn voor Zijn discipelen (dit betekent gewoon “volgelingen”) helpen we elkaar als broeders en zusters om te groeien in het geloof zodat we toegroeien naar de geestelijke volwassenheid. 

11. Wij geloven dat Gods beloften aan Abraham en David voor eeuwig zijn. Door de nationale verwerping van Jezus is Israël gedeeltelijk verhard en tijdelijk terzijde gesteld. Dat betekend echter niet dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Als Jezus terugkomt op aarde zal heel Israël behouden worden, waarna de grote belofte van aardse macht en heerlijkheid ten volle en letterlijk in vervulling zal gaan. Naast de opdracht om Israël voor Christus te winnen behoort de houding van de gemeente ten opzichte van Israël te bestaan uit dankbaarheid, liefde en nederigheid doordat de beloften via het Joodse volk tot ons gekomen zijn.

12. Wij geloven in de spoedige wederkomst van Jezus op aarde, die vooraf gaat aan de dag van Gods toorn, de grote verdrukking om een rijk van vrede te stichten voor 1000 jaar. Daarna zal God als rechtvaardige Rechter het laatste oordeel vellen. De mensen die God hebben afgewezen zullen de eeuwige straf ondergaan in de hel, voor altijd gescheiden van Gods goedheid en liefde. Gods kinderen zullen voor eeuwig bij Jezus zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar geen pijn, verdriet en rouw meer zullen zijn.

Over het logo

Het logo is mede gebaseerd op Openbaring 4 waarin 7 vurige fakkels branden voor Gods troon. Dit zijn de 7 Geesten van God (Jesaja 11:1-2, Lukas 4:18-19, Openbaring 1:4, 3:1, 4:5, 5:6) waarvan wij geloven dat God in de laatste dagen voor de wederkomst van Jezus machtig zal gaan werken op de aarde! Dit zal samengaan met genezingen, bevrijdingen en allerlei andere bovennatuurlijke krachten van Gods doorbrekende koninkrijk!

Daaronder vinden we HET verbondsteken wat God met Noach maakte toen Hij beloofde dat de aarde niet nogmaals door water zou vergaan: de regenboog. In de regenboog vinden we een stukje van Gods onpeilbare liefde voor de gehele mensheid. God wil tenslotte dat niemand verloren gaat maar dat iedereen tot bekering komt. (2 Petrus 3:9)

De vier cherubijnen stralen elk een eigenschap uit van de Heere Jezus. Deze vier eigenschappen vinden we ook in elk van de vier evangeliën:
1. Mattheus, 2. Markus, 3. Lukas en 4. Johannes.

1. De Leeuw van Juda (moedig en strijdbaar)
2. De Rund/Kalf voor de zonden van de wereld (zelfopofferend)
3. De Mensenzoon (mededogen en compassie)
4. De vliegende Arend (visie voor Gods plan als de Zoon van God)

   כן, בוא, לורד ישוע